divider
divider
divider
divider
Želite biti seznjanjeni z aktualnimi novicami?
Prijavite se na e-novice!
E-naslov:
Prijava na e-novice

Delovanje in ostale pomembne zadeve

Pripomočki, vprašalniki in testi v in za izobraževanje odraslih

Partnerji v lokalni svetovalni mreži

Za razvoj informativno svetovalne dejavnosti in možnosti celovitega in kvalitetnega izvajanja dejavnosti smo na območju statistične regije Pomurje oblikovali lokalno svetovalno omrežje v katerega se združujejo izobraževalne in druge ustanove, ki izvajajo različne izobraževalne in svetovalne storitve, prav tako pa so v lokalno svetovalno omrežje vključene organizacije, ki lahko vplivajo na razvoj svetovalne dejavnosti v lokalnem okolju.
Glede na različno vlogo, ki jo imajo posamezni partnerji jih delimo na strateške in strokovne partnerje.

Strateški partnerji so tisti, ki odločajo o strategijah razvoja lokalnega okolja, sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju politike razvoja človeških virov in odločajo o strategiji razvoja, položaju in umestitvi informativno svetovalne dejavnosti.

Strateški partnerji Svetovalnega središča M. Sobota so: MESTNA OBČINA M. SOBOTA, GZS OBMOČNA ZBORNICA ZA POMURJE, OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA M. SOBOTA, REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA MURA, CENTER ZA SOCIALNO DELO M. SOBOTA, ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE, OBMOČNA SLUŽBA M. SOBOTA, OBČINA GORNJA RADGONA, OBČINA LJUTOMER, OBČINA LENDAVA in LJUDSKA UNIVERZA M. SOBOTA
Strokovni partnerji so ustanove, ki v lokalnem okolju delujejo na področju izobraževanja in svetovanja odraslim.

Strokovni partnerji Svetovalnega središča M. Sobota so poleg predstavnikov zgoraj navedenih ustanov še: RAZISKOVALNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE DVOREC RAKIČAN, SREDNJA KMETIJSKA ŠOLA RAKIČAN, SREDNJA POKLICNA IN TEHNIŠKA ŠOLA M. SOBOTA, ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO M. SOBOTA, SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA M. SOBOTA, EKONOMSKA ŠOLA M. SOBOTA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA, EKONOMSKA ŠOLA M. SOBOTA, GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER, SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI, LJUDSKA UNIVERZA G. RADGONA, LJUDSKA UNIVERZA LENDAVA, ŠIM, Javni zavod za šport izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer, DVOJEZIČNA SREDNJA ŠOLA LENDAVA in LJUDSKA UNIVERZA M. SOBOTA

Možnosti učenja in izobraževanja v pokrajini ob Muri

Trendi na področju izobraževanja odraslih

Temeljna načela delovanja

DOSTOPNOST VSEM CILJNIM SKUPINAM ODRASLIH - Storitve nudimo ob upoštevanju načela enakih možnosti in enake dostopnosti vsem.
BREZPLAČNOST - Vse storitve so za udeležence/stranke brezplačne. Stroške delovanja krije Ministrstvo za šolstvo in šport in delno občine v katerih gostujemo.
PROSTOVOLJNOST - Izhodišče našega dela v informativno-svetovalnem procesu je prostovoljna odločitev odraslega, da izrabi takšno obliko pomoči.
USMERJENOST K STRANKI - Uveljavljamo t. i. odprti model svetovanja in spodbujamo svetovance k dejavni vlogi v svetovalnem procesu.
OBJEKTIVNOST (NEPRISTRANSKOST) - Vloga svetovalca je, da predstavi stranki vse možne poti in upošteva predhodno pridobljena znanja, delovne izkušnje, interese, cilje in možnosti za pridobitev novih znanj ali izobrazbe.
ZAUPNOST (TAJNOST) PODATKOV - Strankam z Svetovancu zagotavljamo tajnost podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov

Za potrebe razvojno - raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Andragoškemu centru Republike Slovenije ter Ministrstvu za šolstvo in šport, ki financira delovanje Svetovalnega središča Murska Sobota in s tem omogoča brezplačno informiranje in svetovanje, bomo stranke ob obisku svetovalnega središča, telefonskem klicu v središče ali elektronski pošti na naslov središča prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, spol, starost, dokončana in/ali nedokončana izobrazba, delovni status). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank.
Stranke osebne podatke posredujejo prostovoljno. Pri tem jim zagotavljamo, da imajo kadarkoli pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.
Za potrebe razvojno - raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Andragoškemu centru Republike Slovenije ter Ministrstvu za šolstvo in šport, ki financira delovanje Svetovalnega središča Murska Sobota in s tem omogoča brezplačno informiranje in svetovanje, bomo stranke ob obisku svetovalnega središča, telefonskem klicu v središče ali elektronski pošti na naslov središča prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, spol, starost, dokončana in/ali nedokončana izobrazba, delovni status). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank.Stranke osebne podatke posredujejo prostovoljno. Pri tem jim zagotavljamo, da imajo kadarkoli pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Pretekli dogodki