divider
divider
divider
divider
Želite biti seznjanjeni z aktualnimi novicami?
Prijavite se na e-novice!
E-naslov:
Prijava na e-novice

Nastanek CVŽU - kreiranje sistema CVŽU v Pomurju

Nastanek CVŽU - kreiranje sistema CVŽU v Pomurju

Projekt Center VŽU Prekmurje, ki predstavlja osnovo projekta CVŽU Pomurje, je v obdobju od 1. 12. 2005 do 31. 12. 2007 kreirala Razvojna agencija Sinergija d.o.o.. Projekt je bil financiran v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje razvijanja in širjenja mrež z IKT podprtih lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za poklicno svetovanje – centri VŽU.

V letu 2006 je bilo opravljeno obsežno delo na področju vzpostavljanja Centra vseživljenjskega učenja Prekmurja. Pripravljena je bila natančna analiza območja enajstih občin Razvojne koalicije Sinergija. Na osnovi analize smo pripravili predlog lokacij sedmih Točk vseživljenjskega učenja ter s predvidevanimi lokacijami seznanjali lokalne skupnosti. Postopoma smo na pridobili soglasja in potrditev delovanja vseh točk in zagotovitev materialnih pogojev za delovanje. Tako smo v letu 2006 aktivirali Center VŽU v Martjancih in točke VŽU na Cankovi, Puconcih, Tišini, Hodošu, Melincih in Kuzmi. Center VŽU v Martjancih deluje kot mreža med seboj povezanih točk VŽU. S tem smo v celoti realizirali plan za leto 2006.

Začetnemu informiranju so sledila svetovanja in samostojno učenje s pomočjo IKT opreme. V letu 2006 so posamezne točke VŽU postale mobilna, učna delovna mesta, opremljena s sodobno IKT, ki ponujajo kvalitetno informiranje in svetovanje s področja izobraževanja odraslih in VŽU, s poudarkom na neformalnem učenju.

Ker smo točke pokrivali z mobilno IKT učilnico, so imeli uporabniki možnost dostopa do IKT opreme in možnost samostojnega učenja, tudi z mentorsko podporo. V Centru VŽU in na vsaki Točki VŽU od vzpostavitve naprej smo v letu 2006 uporabnike informirali o možnostih izobraževanja, predstavljali izobraževalne programe in organizacije, ki jih izvajajo. Uporabnikom smo svetovali za vključitev v najustreznejši izobraževalni program, prav tako so nekateri uporabniki izdelali osebni izobraževalni načrt, svetovali smo jim glede pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij, individualno svetovali za uspešno učenje, ter svetovali o uspešnem nastopu na trgu delovne sile. V posameznih točkah VŽU smo zbirali interese posameznikov za organizirana usposabljanja. Mnogi udeleženci so se samostojno pričeli učiti angleški jezik s pomočjo gradiv, zagotovili smo jim tudi mentorjevo podporo. Poudarek pri samostojnem učenju pa je bil na pridobivanju in utrjevanju računalniške pismenosti po principu samostojnega učenja s pomočjo gradiv. Izvedli smo tudi nekaj krajših informativnih delavnic na temo Nacionalne poklicne kvalifikacije.

Na točkah VŽU smo v letu 2006 ponujali tudi zbir različnih informativnih gradiv in gradiv za samostojno učenje, ki smo jih nabavili, od razpisov, objav, opisov poklicev in informacij o pogojih vključitve v izobraževanje, pridobivanje štipendij, literature angleškega jezika in CD za samostojno učenje angleškega jezika, literature računalniških vsebin ipd.

V letu2007 smo nadaljevali z informiranjem javnosti, posredovali smo informacije o delovanju točk VŽU preko občinskih glasil. Veliko pozornost smo namenili pripravi gradiv in e-gradiv za samostojno učenje. Priključili smo se k projektu e-gradiv za samostojno učenje v centrih vseživljenjskega učenja (koordinator center Per-me-um) in si pridobili tudi ustrezno strokovno izobrazbo za pripravo gradiv. Tako smo v tem letu objavili svojo prvo spletno učilnico v okviru projekta »Projektno vodenje« in lastno učilnico na temo učenje.

V tem obdobju smo tudi na posameznih točkah VŽU zaradi velikega interesa posameznikov vključili udeležence v organizirano samostojno usposabljanje, kjer so se udeleženci samostojno učili predvsem računalniških vsebin. Nudili smo jim gradivo za samostojno učenje.

Nadaljevali smo s svetovanjem udeležencem, predvsem za vključitev v najustreznejši izobraževalni program ter za uspešno učenje. Brezposelnim osebam smo svetovali za uspešen prodor na trgu delovne sile, za iskanje informacij o možnostih zaposlitve z uporabo IKT in jim svetovali za učinkovito uporabo IKT. V tem obdobju smo tudi na posameznih točkah VŽU izvajali usposabljanja za uporabo IKT. Še vedno pa ugotavljamo, da je potrebno veliko informiranja javnosti o centru VŽU in vseživljenjskem učenju ter izobraževanju odraslih.

Tako se je informiranje, svetovanje in samostojno učenje skozi vso leto prepletalo. Tudi razvoj gradiv je zaznamoval to leto. Med našimi uporabniki smo ugotavljali potrebe in temu ustrezno gradiva tudi pripravljali in razvijali. Na podlagi ugotovljenega interesa udeležencev smo organizirali delavnice o NPK, vključili dejavnost ISIO v Center VŽU Prekmurja. Dejavnost ISIO smo vključili na točki VŽU Melinci in točki VŽU Kuzma, kjer so se tudi pokazale največje potrebe po svetovanju.

Delavnici ISIO je vodil predstavnik svetovalnega središča, ki deluje v regiji. Temi na delavnici ISIO sta bili: Neformalno pridobljena znanja in delovne izkušnje - kako jih uporabljamo v praksi in možnosti učenja in izobraževanja odraslih v regiji. Promocijo smo nadaljevali z izdelovanjem plakatov za CVŽU Prekmurja, ki smo jih razstavili na vseh občinah v Prekmurju. Promovirali pa smo tudi dejavnost ISIO s plakati, ki so nam jih posredovali z Ljudske univerze Murska Sobota. Od maja naprej smo tudi člani strokovnega aktiva svetovalnega središča, kjer prav tako promoviramo in na rednih sestankih poročamo o doseženih aktivnostih v Centru VŽU Prekmurja.

Razvoj gradiv v času počitnic, smo nadgradili z dobavo novih gradiv za samostojno učenje in podpornih materiale za udeležence samostojnega učenja. Tako smo se pripravili na uporabo kombiniranega učenja. Z razvojem blended learning-a med udeleženci in uporabniki storitev samostojnega učenja smo udeležencem ponudili ustrezno kombinirano učenje. Učenje s pomočjo internetnih virov, knjig, multimedijskih virov in z upoštevanjem izkušenj iz formalnega šolanja. Udeleženci so bili zadovoljni in si želijo, da bi samostojnim učenjem v skupini s pomočjo mentorja lahko nadaljevali.